Hemne Sparebank – Emisjon

Norne Securities AS er tilrettelegger av en emisjon på NOK 45 millioner i Hemne Sparebank. Banken utsteder 428 571 egenkapitalbevis til kurs NOK 105. Emisjonen er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av større egenkapitalbeviseiere og innskytere i banken og andre lokale og nasjonale investorer.

 

Tidsplan for emisjonen (med forbehold om endringer):

Første dag i tegningsperioden

25. mars 2019 kl. 09:00

Siste dag i tegningsperioden

9. april 2019 kl. 15:00

Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev

Omkring 12. april 2019

Innbetaling ved automatisk belastning av konto

Omkring 23. april 2019

Registrering av ny eierandelskapital i Foretaksregisteret

Omkring 6. mai 2019

Utstedelse og levering av egenkapitalbevis

Omkring 6. mai 2019

 

Hensiktsmessighetstest

Tilretteleggeren skal i henhold til verdipapirhandelloven søke å innhente opplysninger om tegneres kunnskap og erfaring med det aktuelle investeringsområdet. Undersøkelsen skal sette Tilretteleggeren i stand til å vurdere om investeringen i Egenkapitalbevis er hensiktsmessig for tegneren. I situasjoner der Tilretteleggeren finner at investeringen ikke er hensiktsmessig for tegneren, vil tegneren bli informert om dette. Videre må tegneren, alene eller i samarbeid med eventuelle finansielle rådgivere, vurdere om det er ønskelig å gå videre med investeringen på tross av opplysningene som foreligger fra Tilretteleggeren. Vennligst besvar spørsmålene som ligger på Norne Securities AS sine hjemmesider.

 

Dersom tegneren ikke gir de opplysninger som Tilrettelegger plikter å innhente, eller gir ufullstendige opplysninger, advarer Tilretteleggeren med dette om at det vil være umulig for Tilretteleggeren å vurdere om det er hensiktsmessig for tegner å delta i Emisjonen.

 

Legitimasjonskontroll

Etter lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 1. juni 2018 (hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrift skal det foretas legitimasjonskontroll av tegnerne i emisjonen. Tegnere som ikke er eksisterende kunder av Banken eller Tilrettelegger må fylle ut eget skjema som ligger i meny på venstre siden og sende dette til emisjoner@norne.no 

 

Omsetning av tegningsretter:

Dersom du ønsker å kjøpe eller selge tegningsretter bes du ta kontakt med Norne Securities (Tlf: 55 55 91 64, mail: egenkapitalbevis@norne.no). Personer som ønsker å omsette tegningsretter må opprette aksjehandelsavtale med Norne Securities via Hemne Sparebank. Dette kan gjøres via nettbanken i Hemne Sparebank, via www.norne.no, eller via bankrådgiver i Hemne Sparebank.

 

Informasjon elektronisk tegning i VPS

Privatpersoner har anledning til å tegne egenkapitalbevis via online tegningslink i VPS som ligger på Norne Securities sine hjemmesider. Tegningen må gjennomføres før 9. april 2019 kl 15:00.

 

Informasjon tegning med manuell tegningsblankett

Egenkapitalbevisene kan også tegnes på en tegningsblankett i den form som inntatt i Prospektet som vedlegg 2 (Tegningsblankett). Korrekt utfylte tegningsblanketter må være mottatt av Tilretteleggeren eller Banken senest kl. 15:00 norsk tid den 9. april 2019 på følgende e-post eller adresser:

 

Hemne Sparebank

att Tor Espnes eller Olav Magnus Stamnestrø

Øragata 5

7200 Kyrksæterøra

 

E-post: ekbevis@hemnesparebank.no

Telefon.: 72 45 07 00

 

Norne Securities AS

Postboks 7801

5020 Bergen

 

 

E-post: emisjoner@norne.no

Telefon: +47 55 55 91 30