Hva er egenkapitalbevis?

Et egenkapitalbevis er et egenkapitalinstrument for sparebanker som ble introdusert på slutten av 1980-tallet. Egenkapitalbeviset er utbytteberettiget og har historisk gitt en høy direkteavkastning. Snittet for de unoterte egen­kapitalbevisene ligger på ca. 4-7 % årlig. Eiere av egenkapitalbevis er beskyttet av sparebankens fond og gavefondet i den aktuelle banken. Disse vil ta even­tuelle tap før egenkapitalbeviseierne, og investeringen er derfor tryggere enn ordinære aksjer.

Egenkapitalbeviseiernes innflytelse

  • Egenkapitalbeviseierne velger 20-40 % av generalforsamlingens representanter.
  • Generalforsamlingen er normalt dominert av lokale krefter, dette gjelder også egenkapitalbeviseiernes representanter.
  • Eierandeler utover 10 % av samlet egenkapital per investor må godkjennes av Finanstilsynet.  


Beskatning

  • Regelverket for skattlegging av egenkapitalbevis er likt som for aksjer. Det innebærer at det utbytte norske investorer mottar på egenkapitalbevisene beskattes med 31,68 prosent fratrukket et skjermingsfradrag.
  • Skattereglene er også like når det gjelder salg. Gevinst som oppnås ved salg av egenkapitalbevis er skattepliktig inntekt. Tap er fradragsberettiget.
  • Egenkapitalbevisene formuesbeskattes som aksjer og den ligningsmessige verdien av egenkapitalbevisene utgjør 75 prosent av markedsverdien.
  • Fritaksmodellen: Investeringer i egenkapitalbevis gjennom aksjeselskaper havner inn under fritaksmodellen. Fritaksmodellen innebærer i hovedsak at et aksjeselskaps opptjente inntekter fra eierandeler i andre selskaper er skattefrie. Dette innebærer at et aksjeselskap som aksjonær er fritatt for beskatning av utbytte og gevinst på egenkapitalbevis og aksjer. Av ellers skattefrie inntekter kommer imidlertid 3 % til beskatning som ordinær skattepliktig inntekt. For mer informasjon se skatteetaten.no


Handel av egenkapitalbevis i Hemne Sparebank

  • Egenkapitalbevisene i Hemne Sparebank er ikke børsnoterte på Oslo Børs.
  • Egenkapitalbevis i Hemne Sparebank er VPS-registrerte, du må dermed ha en VPS-konto for å kunne kjøpe.
  • For kjøp/salg av egenkapitalbevis i Hemne Sparebank, kan dette gjøres via Norne Scurities AS. Kontakt Hemne Sparebank for mer informasjon! 


Viktig informasjon


Markedet og betingelser endres over tid, og informasjonen er derfor ikke bindende. Hemne Sparebank påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap/kostnader som måtte oppstå ved investering i ovennevnte produkt. Historisk avkastning vil ikke være noen garanti for fremtidig avkastning.