Vi er ved din side i disse krevende tidene, og jobber sammen med deg for å finne løsninger som kan redde din bedrift, ditt livsverk eller din arbeidsplass.

Her finner du informasjon om sentrale tiltak fra myndighetene.

 

Tiltak 1 - Statsgaranterte lån

Regjeringen har innført en statsgaranti på 90 prosent for nye lån til små- og mellomstore bedrifter (SMB) som er rammet av korona-epidemien. Ordningen har en ramme på 50 milliarder og skal bidra til at levedyktige bedrifter kan få tilgang til likviditet når de rammes av tiltak som skal hindre smittespredning. Ordningen blir forvaltet og administrert av bankene i Norge.

 

Myndighetene har stilt flere krav til bedriftene som kan søke om statsgaranterte likviditetslån;

 

Hvem kan søke?

Ordningen gjelder for bedrifter:

 

 • Med færre enn 250 ansatte
 • Med omsetning mindre enn MNOK 492.555
 • Med en samlet balanse som ikke overstiger MNOK 423.597

Ordningen stiller krav om at bedriften skal være lønnsom under normale markedsforhold og levedyktige på sikt. Egenkapitalen i bedriften må ha vært positiv ved utgangen av 2019 og vise til positivt resultat før smittevern tiltak ble innført i Norge.

 

Hvor mye kan bedriften min søke om?

Samlet likviditetslån til hver bedrift kan ikke overstige:

 

 • Mer enn to gangerbedriftens lønnskostnader i 2019
 • 25 % av bedriftens omsetning i 2019
 • Bedriftens estimerte likviditetsbehov som følge av korona-epidemien
 • 50 millioner kroner

Hva er nedbetalingstiden og hvilke vilkår gjelder?

Nedbetalingstiden er maksimalt 3 år, og gjelder kun nye lån som blir innvilget i perioden 27. mars - 1. juni 2020.

 

 • Likviditetslånet kan ikke benyttes til refinansiering eller innfrielse av eksisterende lån
 • Bedriften må betale en garantiprovisjon til staten på 0,5 prosent av garantien staten stiller til lånet
 • Bedriften har i utgangspunktet ikke anledning til å ta ut utbytte i låneperioden
 • Bedrifter som får kontantstøtte er ikke er forhindret fra å få statsgaranterte likviditetslån

Hvordan kan jeg søke om likviditetslån garantert fra staten?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med søknaden

Bruk gjerne denne malen til likviditetsbudjett (xlsx) som vedlegg i søknaden dersom du ikke har et annet oppsett for budsjett

 

Les også - Leder for en småbedrift? Slik kan du komme deg gjennom Koronakrisen

 

 

Tiltak 2 - Kontantstøtteordning

Myndighetene har varslet en kontantstøtteordning til bedrifter som er rammet av korona-epidemien. Ordningen vil fungere slik at staten dekker en del av de faste kostnadene for de bedriftene som direkte eller indirekte har betydelig nedgang i inntektene som følge av smittevernstiltakene. 

Du som kunde har naturlig nok mange spørsmål knyttet til den varslede kontantstøtteordningen. Ordningen ble vedtatt i Stortinget 7. april, men den vil først bli operativ etter endelig behandling i Stortinget 14. april og notifisering i ESA. Forutsatt de nødvendige formelle vedtak, vil ordningen etter planen være operativ og kunne motta og behandle søknader fra og med 17. april, med automatisert utbetaling til søkere som får søknaden godkjent. For å bidra til å dekke noe av informasjonsbehovet om ordningen, er portalsiden for ordningen åpnet. Dette er den autorative kilden for hva man vet om ordningen inntil den er operativ og kan ta imot søknader. 

 
Adressen til ordningens portalside er www.kompensasjonsordning.no
 
Under har vi oppsummert det som er kjent om ordningen. For ytterligere og mer utfyllende informasjon ber vi deg gå inn på lenken over. Her vil det løpende bli lagt ut svar på kjente og relevante spørsmål fra næringslivet.

 

Hvilke bedrifter vil få støtte? 

Ordningen vil gjelder for alle skattepliktige bedrifter registrert i Norge. Bedrifter som opplever ett inntektsfall på mer enn 30 prosent i månedene april og mai (20 prosent i mars) kan søke støtte gjennom ordningen. Beregning av inntektsfall vil ta utgangspunkt i selskapenes egenrapporterte tall for omsetning i mars måned 2020 sammenlignet med omsetning i mars måned 2019. Dersom bedriften ikke var i drift i 2019, skal man legge til grunn et gjennomsnitt av omsetningen for januar og februar 2020.  

 

Hva kan bedriften min motta støtte for?

Bedriftene skal kompenseres for uunngåelige faste kostnader:

 • Husleie (lokaler)
 • Strøm (lys og varme)
 • Vann og avløp
 • Forsikringer
 • Leie av utstyr og transportmidler (leasing)
 • Rentekostnader minus renteinntekter

 

Hvor mye kan min bedrift få i støtte?

Ordningen skiller mellom bedriftene som måtte stenge etter pålegg fra staten og de som ikke har slike pålegg. 

 • Bedrifter som har måtte stenge som følge av smittevern tiltak fra myndighetene vil kunne få dekket 90 prosent av faste kostnader.
 • Bedrifter som har mistet minst 30 prosent av omsetningen (minst 20 prosent i mars) vil få dekket inntil 80 prosent av faste kostnader.

Det er en egenandel på 10.000 kr. Støtten beregnes etter følgende formel: (Omsetningsfall i % * (uunngåelig faste kostnader – 10.000 kr)) * 80%.

 

Hva er varigheten for støtteordningen?

Ordningen skal i første omgang gjelde for månedene mars, april og mai. Første utbetaling skal skje så raskt som mulig i april, og beregnes ut ifra oppgitte tall for mars. 
 

 

Hvordan kan jeg søke om kontantstøtte fra staten?

Du kan søke støtte gjennom www.kompensasjonsordning.no (åpen for søknad fra 17. april).
 
Via portalen vil søknadsbehandlingen i stor grad være automatisk og basert på tilgjengelige registerdata. På denne måten kan pengene bli utbetalt så snart som mulig. Det vil kreves erklæring fra revisor eller autorisert regnskapsfører til søknaden.
 
Alle som søker kompensasjon må kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt ved attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Kontroll av rapporterte tall vil gjennomføres i etterkant.